نام دوره : تربیت مدرس برای تدریس دوره های مهندسی هزینه – برآورد ، بودجه بندی و کنترل
کد دوره : TR-001
مدت دوره: شصت ساعت  ده جلسه ۶ ساعته
بیشتر

نام دوره : دوره آموزشی مهندس هزینه – رسته تکنسین– رشته برآورد –گرایش صنایع پتروشیمی و شیمیایی-AACE CCT
کد دوره : TR-002
مدت دوره: ۵ روز 
بیشتر

نام دوره : دوره تربیت کارشناس مطالعات امکان سنجی بخش – مطالعات فنی و مالی
کد دوره : TR-003
مدت دوره: ۲ روز
بیشتر

نام دوره : دوره تربیت کارشناس مطالعات امکان سنجی بخش – مطالعات بازار
کد دوره : TR-004
مدت دوره: ۲ روز 
بیشتر

نام دوره : مهندسی هزینه در تعمیر و نگهداری واحدهای عملیاتی نفت و گاز
کد دوره : TR-005
مدت دوره: ۲ روز
بیشتر

نام دوره : دوره آموزشی مهندس هزینه – رسته خبره– رشته برآورد –گرایش صنایع پتروشیمی و شیمیایی-AACE CCE
کد دوره : TR-006
مدت دوره:  ۳ روز 
بیشتر

نام دوره : آشنایی با استاندارد مدیریت هزینه جامع AACE TCM
کد دوره : TR-007
مدت دوره: ۴ ساعت
بیشتر

نام دوره : دوره آموزشی مهندس هزینه – رسته خبره– رشته برآورد –گرایش صنایع پتروشیمی و شیمیایی-AACE CCE
کد دوره : TR-006
مدت دوره:  ۳ روز 
بیشتر

نام دوره : مدیریت پروژه برای صنعت نفت و گاز
کد دوره : TR-020
مدت دوره: ۵ روز 
بیشتر

نام دوره : شبیه سازی مدیریت پروژه برای صنعت نفت و گاز
کد دوره : TR-025
مدت دوره: ۵ روز 
بیشتر

نام دوره : مدیریت ریسک برای پروژه های نفت و گاز با استفاده از روش شبیه سازی
کد دوره : TR-028
مدت دوره: ۵ روز 
بیشتر

نام دوره : شبیه سازی مدیریت پروژه برای صنعت نفت و گاز
کد دوره : TR-025
مدت دوره: ۵ روز 
بیشتر